1. Organizator Konferencji:
Polski Drukarz sp. z o.o.
Obywatelska 115
94-104 Łódź

2. Termin Konferencji:
26 października 2022 r.

3. Miejsce:
Centrum Konferencyjno-Apartamentowym „Mrówka” w Warszawie, ul. Przekorna 33

4. Opłaty:
Koszt udziału w Konferencji:
- dla przedstawicieli drukarń, agencji reklamowych, studiów graficznych i przygotowalni: 350 zł netto (430,50 zł brutto).
- dla przedstawicieli pozostałych firm: 650 zł netto (799,50  zł brutto).

Cena obejmuje:
udział w Konferencji, materiały konferencyjne, przerwy kawowe, lunch, miejsce parkingowe (do wyczerpania dostępnych miejsc).

5. Wpłaty należy uiścić do dnia 21.10.2022 r. na konto wydawnictwa Polski Drukarz sp. z o.o.:

5.1. W przypadku płatności w walucie PLN:

mBank, numer rachunku: 66 1140 2004 0000 3102 7716 4404

5.2. W przypadku płatności w walucie EUR:

PL96114020040000311206075537
Kod BIC/SWIFT: BREXPLPWMBK

6. Uczestnik Konferencji zobowiązany jest do 21.10.2022 r. przesłać do Organizatora Konferencji wypełniony formularz zgłoszeniowy: http://azb2022.akademia-wiedzy.eu/rejestracja/ lub mailowo pod adresem: biuro@swiatdruku.eu podać dane Uczestnika: imię, nazwisko, nazwę firmy, adres, telefon, adres e-mailowy, NIP firmy, oraz informacje dotyczące warsztatów w których chce wziąć udział lub informację, że nie będzie brał udziału w warsztatach; zgłaszając w ten sposób swój udział w Konferencji.

W późniejszym terminie rejestracja na Konferencję będzie możliwa jedynie w przypadku wolnych miejsc.

Swoją rezerwację Uczestnik potwierdza poprzez uiszczenie opłaty za udział w Konferencji (p. 5).

7. Liczba miejsc na Konferencji jest ograniczona, o przyjęciu Uczestnika decyduje kolejność zgłoszeń (jako zgłoszenie rozumie się przesłanie formularza zgłoszeniowego i dokonanie wpłaty).

8. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany terminu i miejsca Konferencji. W przypadku odwołania Konferencji bądź zmiany jej terminu organizator zwróci wniesioną opłatę za udział w Konferencji lub, za zgodą Uczestnika, wpłata zostanie zaliczona na poczet opłaty za Konferencję w innym terminie.

9. W przypadku rezygnacji z udziału w Konferencji po terminie 21.10.2022 r. lub nieprzybycia na konferencję wpłacona kwota nie podlega zwrotowi. Można zgłosić udział osoby zastępującej Uczestnika podczas konferencji.

10. Organizator nie ubezpiecza Uczestnika biorącego udział w Konferencji i nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialności.

11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy należące do Uczestnika, które mogą zostać zniszczone, zgubione bądź ukradzione w trakcie trwania Konferencji.

12. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie zniszczenia w miejscu odbywania się Konferencji, jak i w miejscu ewentualnego zakwaterowania.

13. Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku utrwalonego w materiale zdjęciowym lub filmowym podczas XVI Konferencji z cyklu Akademia Zarządzania Barwą i nie będzie rościł sobie żadnych praw finansowych do materiału wykorzystującego jego wizerunek opublikowanego w mediach zarządzanych przez organizatora.

14. Uczestnik Konferencji wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych DZ.U. Nr. 133, poz. 833 (imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu kontaktowego) przez firmę Polski Drukarz sp. z o.o. (ul. Obywatelska 115, 94-104 Łódź) niezbędnych do dokonania rejestracji, udziału w Konferencji lub dokonania rezerwacji noclegu.

15. Uczestnik Konferencji wyraża zgodę na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną pod wskazanym przez niego adresem e-mailowym, przez Polski Drukarz Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (adres: Obywatelska 115, 94-104 Łódź, Polska) zgodnie z ustawą z dn. 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U z 2013 r., poz. 1422 ze zm.).

Przekazanie danych osobowych ma charakter dobrowolny. W każdej chwili Uczestnik Konferencji ma prawo do uzyskania informacji o treści przetwarzanych danych oraz prawo ich poprawiania i usunięcia o zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, poprzez kontakt telefoniczny +48 42 687 12 92 lub w formie elektronicznej, pod adresem biuro@swiatdruku.eu.

16. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) Organizator informuje, że:

1) Administratorem danych osobowych Uczestnika Konferencji jest Polski Drukarz sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. Obywatelska 115.

2) Dane osobowe Uczestnika Konferencji przetwarzane będą w celach marketingowych na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

3) Dane osobowe Uczestnika Konferencji przechowywane będą do momentu odwołania zgody.

4) Uczestnik Konferencji posiada prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych.

5) Uczestnik Konferencji ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

6) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością uczestnictwa w Konferencji, subskrypcji newslettera, uczestnictwa w konkursach, otrzymywania ofert marketingowych, udziału w ankietach. Jednocześnie zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Uczestnik Konferencji wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w podanych powyżej celach.

17. Uczestnik Konferencji wyraża zgodę zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. na przetwarzanie swoich danych osobowych wizerunkowych do celów kontaktowych i budowania pozytywnego wizerunku Administratora – firmy Polski Drukarz sp. z o.o, wydawcy „Świata DRUKU” i organizatora Konferencji i innych wydarzeń szkoleniowych w ramach Akademii Wiedzy, i ich rozpowszechnianie w przestrzeni publicznej i w mediach.
W przypadku braku takiej zgody odnotowuje to w uwagach do niniejszego formularza lub w bezpośredniej korespondencji do organizatora.

18. W razie wszelkich pytań prosimy o kontakt:
Wojciech Szymczak
601 979 668
biuro@swiatdruku.eu